Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een aantal veelgestelde vragen en antwoorden over het afkoppelen van de regenpijpen en het plaatsen van verticale boringen met infiltratiefilter op particulier terrein.

 

Meedoen aan afkoppelen regenpijpen particuliere woning

Ben ik verplicht om mee te doen?

De gemeente Laren doet u een eenmalig aanbod om de regenpijpen van uw woning af te koppelen van het riool op kosten van de gemeente. Dit gebeurt door een infiltratiesysteem op uw perceel aan te leggen in de vorm van een of meer verticale boringen met infiltratiefilters.

Meedoen is niet verplicht. Niet meedoen heeft op termijn wel consequenties. Als u besluit om niet op het aanbod in te gaan, heeft dat op korte termijn geen consequentie voor u. Wel betekent dit misschien dat we de doelstellingen van Laren Regenklaar niet halen, zeker als er meer bewoners afzien van deelname. Bewoners in de lager gelegen delen van Laren blijven dan last houden van wateroverlast.

Op de iets langere termijn zijn er dan waarschijnlijk alsnog consequenties voor u op basis van de zogenaamde hemelwaterverordening van Laren. Deze is al in 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. In de hemelwaterverordening staat dat de gemeente niet verplicht is het regenwater van een perceel af te voeren via het riool wanneer er een redelijk alternatief is, zoals lozen in de tuin of in de bodem. Voor het gebied waar u woont is dat volgens de gemeente mogelijk. Zodra het project Laren Regenklaar is afgerond (naar verwachting eind 2024), verklaart het college van B&W van Laren de hemelwaterverordening van toepassing. Oftewel, dan moet u alsnog op eigen kosten zorgen voor een andere oplossing om regenwater af te voeren. U kunt daar eventueel bezwaar tegen maken, als u vindt dat er voor u geen redelijk alternatief bestaat en u voor de lozing van regenwater aangewezen bent op het gemeentelijk riool.

Ik heb een monumentaal pand, mag ik dan wel afkoppelen?

Dat is geen probleem, omdat we geen regenpijpen weghalen of de gevel van het pand aanpassen.

 

Groot onderhoud en vervanging

Neemt de gemeente het initiatief om een aanbieding te vragen voor groot onderhoud aan een gespecialiseerd bedrijf?

Ja, de gemeente neemt hiervoor het initiatief en houdt bij op welk adres verticale infiltratiebuizen zijn geplaatst. U ontvangt vanzelf een aanbieding voor het groot onderhoud.

Is het al 100% zeker dat het groot onderhoud na 5 jaar nodig is?

We gaan er nu van uit dat het groot onderhoud aan een verticale infiltratiebuis gemiddeld eens per 5 jaar moet gebeuren. Ook als u de bladvanger en zandvangput goed schoonhoudt. In de periode 2021 tot en met 2024 gaat de gemeente een aantal van de aangebrachte verticale infiltratiebuizen tussentijds inspecteren. Zo wordt duidelijk of eens per 5 jaar een goede onderhoudsfrequentie is. Mocht een andere frequentie beter zijn, dan ontvangt u hierover een bericht met een nieuw advies van de gemeente Laren. 

Hoe zit het als het dan nog niet (voor alle geplaatste infiltratiebuizen) nodig is?

Het kan zijn dat de verticale infiltratiebuis/-buizen op uw perceel na 5 jaar nog goed functioneren en of weinig vervuiling bevatten. U kunt er dan uiteraard voor kiezen om geen gebruik te maken van de aanbieding van het gespecialiseerd bedrijf. En of u kunt ervoor kiezen (op een later moment) zelf een bedrijf in te schakelen. Het tarief ligt dan mogelijk wel hoger als dit bedrijf maar voor een of enkele percelen het groot onderhoud moet doen.

Ontvang ik dan een factuur van de gemeente of van dat gespecialiseerde bedrijf?

Als u gebruik maakt van het aanbod, ontvangt u een factuur van het gespecialiseerde bedrijf.

Hoe zit het als het onderhoud over 5 jaar toch duurder is?

De inschatting van de kosten is gebaseerd op een offerte van 2021. Houdt u er rekening mee dat de kosten over 5 jaar hoger liggen.

Hoe gaat dat onderhoud in zijn werk?

Voor het onderhoud van de verticale infiltratiebuis moet het deksel verwijderd worden. De locatie moet dus bereikbaar zijn voor een onderhoudsmedewerker. Het is raadzaam om de locatie van de verticale infiltratiebuis vrij te houden en er in ieder geval geen struiken op aan te planten. 

Wat als ik na 5 jaar niet mee wil doen met het groot onderhoud?

U kunt ervoor kiezen om geen gebruik te maken van de aanbieding van het gespecialiseerd bedrijf en (op een later moment) zelf een bedrijf in te schakelen. 

Kan ik zelf de verticale infiltratiebuis schoonmaken en zo ja hoe?

Het is mogelijk om de verticale infiltratiebuis zelf schoon te maken. Daarvoor zou u met een hogedrukreiniger met een roterende kop de hele binnenwand van de infiltratiebuis moeten schoonspuiten. Dit moet over de volledige hoogte en diepte gebeuren. Het vrijkomende water met restmateriaal moet uit de verticale filter gezogen en afgevoerd worden.

Hoe lang werken de filters?

De werking van het filter is minimaal 15 jaar gegarandeerd door de leverancier, mits er regelmatig onderhoud wordt gepleegd.

Als een filter moet worden vervangen, gebeurt dat dan in dezelfde boring of moet er een nieuwe boring gemaakt worden?

Er is een nieuwe boring nodig. Met de grond die daarbij vrijkomt kan de bestaande boring dichtgemaakt worden. De ondergrondse leiding die het regenwater naar de boring brengt, moet ook verlegd en opnieuw aangesloten worden.

Waarom moet ik toekomstig onderhoud en vervanging zelf betalen?

In het verleden zijn veel regenpijpen van woningen aangesloten op het riool. De gemeente heeft op die manier heel lang gezorgd voor de afvoer van regenwater afkomstig van particulier terrein. Maar wettelijk gezien bent u als perceeleigenaar zelf verantwoordelijk voor de afvoer van het hemelwater naar oppervlaktewater of via infiltratie in de bodem. U kunt nu profiteren van het eenmalige aanbod om op kosten van de gemeente Laren een infiltratievoorziening aan te laten leggen waar u eigenaar van wordt. Gezien uw wettelijke verplichting is het dan redelijk dat u daarna de kosten draagt van toekomstig onderhoud en vervanging.

 

Technische oplossing

Ik wil zelf een manier bedenken om af te koppelen, mag dat ook?

Ja, het is mogelijk om zelfstandig uw woning af te koppelen. Wanneer dit in overleg met de gemeente (team Laren Regenklaar) gebeurt kunt u hier wellicht een gedeeltelijke vergoeding voor krijgen. De maatregelen moeten dan wel door ons als doelmatig en technisch akkoord bevonden worden. Slechts het inwinnen van advies is ook mogelijk.

Hoe wordt voorkomen dat boringen van mijn buren op een locatie komen die voor mij niet gunstig is?

Er wordt altijd een ‘veilige’ afstand van circa 3 meter in acht genomen tot het perceel van de buren of tot bebouwing.

Krijgen bomen straks niet te veel water?

Nee, het water zakt weg in de bodem, zeker in de zanderige ondergrond van Laren. Anders zouden we ook geen verticale filters kunnen toepassen. 

Hoe werkt 'stroomopwaarts' filteren?

Misschien zijn er hoogteverschillen op uw perceel en ligt een deel van het perceel hoger dan uw woning. Soms is het dan toch mogelijk om aan die kant van de woning regenpijpen af te koppelen, door zogenaamd 'stroomopwaarts' te filteren. Vanaf de regenpijp gaan we met een ondergrondse leiding naar de verticale boring toe. Deze sleuf kan onder afschot gegraven worden, zodat deze vanaf de regenpijp omlaag loopt naar de verticale boring. Zo stroomt het water toch de goede kant op. Er moet hiervoor wel iets dieper gegraven worden. Wanneer de tuin weer dicht gemaakt wordt, is er niets meer van te zien.

 

Verplichtingen gemeente en bewoners

Wat doet de gemeente om water bij zich te houden?

We koppelen iedere straat in hoog Laren af van het riool, bijvoorbeeld met verticale boringen met infiltratiefilters of met een infiltratieriool. Daarnaast nemen we aanvullende maatregelen op kwetsbare plekken. Dit zijn plekken waar water van de straat afstroomt richting particuliere percelen. 

Is een gemeente verplicht om regenwater van een particulier terrein af te nemen?

In het verleden zijn veel regenpijpen van woningen aangesloten op het riool. De gemeente heeft op die manier heel lang gezorgd voor de afvoer van regenwater afkomstig van particulier terrein. Maar wettelijk gezien bent u als perceeleigenaar zelf verantwoordelijk voor de afvoer van het hemelwater naar oppervlaktewater of via infiltratie in de bodem. U kunt nu profiteren van het eenmalige aanbod om op kosten van de gemeente Laren een infiltratievoorziening aan te laten leggen waar u eigenaar van wordt. Gezien uw wettelijke verplichting is het dan redelijk dat u daarna de kosten draagt van toekomstig onderhoud en vervanging.

 

Hoe het proces verloopt

Wat betekent het als ik nu aangeef dat ik de intentie heb om mee te doen?

Op basis van uw intentie om mee te doen maken wij een inschatting van de omvang van het project, zodat we dit verder kunnen voorbereiden en aanbesteden. Het verplicht u nog niet tot deelname. In de volgende stap komt de aannemer bij u langs, zo nodig samen met een adviseur van Laren Regenklaar. Daarbij wordt in overleg met u de definitieve locatie van de boringen en de ondergrondse aansluiting van de regenpijpen hierop bepaald. Dit wordt op een tekening aangegeven. Op deze tekening ontvangen we dan graag uw akkoord, zodat de uitvoering daadwerkelijk in gang gezet kan worden.

 

Uitvoering werkzaamheden aan particulier perceel

Wordt mijn tuin volledig hersteld na de werkzaamheden?

De tuin wordt zoveel mogelijk opgeleverd zoals deze was voor de werkzaamheden. Het kan zijn dat er tijdelijk sporen te zien zijn van de werkzaamheden. 

Mijn tuin is (deels) alleen bereikbaar via een schutting of poort, kunnen jullie daar dan alsnog komen om te boren?

Voor het aanbrengen van een verticale filter kan gebruik gemaakt worden van een klein rupsvoertuig van 90 cm breed. Dit past dan in de meeste gevallen door een deur of poort. Om beschadigingen van klinkers of terras tegen te gaan rijdt het voertuig over rubberen rijplaten.