Masterplan en uitvoeringsagenda

Met het project Laren regenklaar zorgen we ervoor dat er minder regenwater in het riool terechtkomt. In alle buurten van Laren komen we langs en overal gaan we wat doen. Op straat en bij bewoners in de tuin. Dat doen we in goed overleg met bewoners en op kosten van de gemeente. De basis van Laren Regenklaar is vastgelegd in het Masterplan. De uitvoeringsagenda is een uitwerking daarvan per gebied.

Waarom maken we Laren regenklaar?

Bij extreme buien in 2014, 2016 en 2019 is gebleken dat regenwater in Laren moeilijk weg kan lopen. Dat komt door een combinatie van:

  • Een rioolsysteem met een beperkte capaciteit: in het verleden zijn veel regenpijpen van woningen en grote panden en van straatkolken op het riool van Laren aangesloten. Maar een riool is eigenlijk alleen bedoeld om afvalwater af te voeren, niet voor de afvoer van schoon regenwater. Het riool van Laren is helemaal niet berekend op de hevige buien die de laatste jaren vallen. 
  • Hoogteverschillen: Tussen het hoogste en laagste deel van Laren is een hoogteverschil van 25 meter. Water stroomt altijd naar het laagste punt, dus van de hogere delen van Laren naar de lager gelegen delen. Bij hevige buiten komt het water daar omhoog op straat of zelfs in woningen, winkels, scholen en bedrijven. 
  • Weinig oppervlaktewater: er zijn weinig sloten, grachten, vijvers etc. waarin regenwater op een natuurlijke manier wordt opgevangen

wateroverlast Brink

De verandering van het klimaat zorgt er bovendien voor dat het aantal hoosbuien en de hevigheid ervan toeneemt. De kans op nieuwe wateroverlast en financiële schade is op sommige plekken in Laren té groot. De gemeente Laren vindt dit onaanvaardbaar. Daarom maken we Laren Regenklaar. In 2025 wil de gemeente bestand zijn tegen hevige regenbuien. 

Hoe maken we Laren regenklaar?

De maatregelen van Laren Regenklaar zijn globaal op te delen in:

  • Zorgen dat er zo min mogelijk regenwater in het riool terechtkomt. Het gaat daarbij niet alleen om regenwater dat op straat valt, maar ook om regenwater dat op particulier terrein valt. In de hoger gelegen delen van Laren koppelen we daken van woningen, grote panden en straatkolken af van het riool. Regenwater dat daar valt voeren we op een andere manier af. Meestal is dat direct in de bodem op de locatie waar het valt.
  • Zorgen dat de kans op overlast zo klein mogelijk is. In de lager gelegen delen van Laren zorgen we ervoor dat water niet meer in woningen en andere (grote) panden naar binnen kan lopen. Ook houden we water tijdelijk vast in verschillende soorten waterbergingen.

Gebiedsaanpak

We hebben Laren opgedeeld in verschillende gebieden. Per gebied kijken we naar de openbare ruimte, percelen van particulieren en speciale projecten. Projecten zijn locaties die extra aandacht verdienen, omdat er veel regenwater kan vallen. Het gaat bijvoorbeeld om schoolpleinen, parkeerplaatsen en daken van grote panden.

Elk gebied is net even anders. Daarom hebben we per gebied een combinatie van passende maatregelen uitgewerkt. Als het nodig is, leveren we maatwerk. Zo kunnen we in elk gebied goed rekening houden met de specifieke situatie. We voeren de maatregelen ook steeds per gebied uit. In de planning staat wanneer we waar aan de slag gaan.

Samen maken we Laren Regenklaar

Van al het regenwater dat in Laren valt, valt ongeveer 60% op particulier terrein. Alleen als we ook daar maatregelen kunnen nemen (op kosten van de gemeente) , lukt het om Laren regenklaar te maken. Daarom werken we graag samen met bewoners en andere perceeleigenaren bij de uitvoering van alle maatregelen. 

WateroverlastLaren2014-5

Masterplan en uitvoeringsagenda

Het masterplan is het overkoepelende plan om de gehele gemeente Laren regenklaar te maken. Vragen die we daarin beantwoorden: Wat is waar nodig en uitvoerbaar om tot een betaalbaar en efficiënt plan te komen? Wat zijn lokale kenmerken? Op welke ontwikkelingen kunnen we meeliften? Wat zijn gebiedseigenschappen om lokaal en gebiedsgericht maatwerk te kunnen leveren? 

In de uitvoeringsagenda delen we de overkoepelende opgave van het masterplan op in behapbare gebieden en projecten. We voegen gebieden slim samen die bijvoorbeeld dezelfde oplossingsrichting hanteren. Andere gebieden bepalen we bijvoorbeeld aan de hand van het type woning, de grondwaterstand of bestaande projecten. Ook gaan we in op wie we daarbij nodig hebben, hoe plaatsen we de opgave uit het masterplan concreet in het gebied en hoe communiceren we daar over met bewoners en andere betrokkenen. Kortom, het is de concrete vertaling van het brede masterplan naar de uitvoering van afzonderlijke projecten.

Financiën

Voor het regenklaar maken van Laren is een budget  beschikbaar van 11,4 miljoen. Om dit budget mogelijk te maken, is de rioolwaterheffing voor de periode 2018-2022 tijdelijk verhoogd.

Planning

Eind 2020 zijn we gestart met het regenklaar maken van Laren. Eind 2024 willen we hiermee klaar zijn. Kijk voor de voortgang op de planningspagina of download de meest recente voortgangsrapportage. 

Team Laren Regenklaar

Het team Laren Regenklaar bestaat uit adviseurs met verschillende achtergronden.