Laag Laren

Laag Laren is het deel van Laren dat lager ligt dan 6 meter boven N.A.P. Het omvat grofweg het centrum van Laren en de gebieden ten noordoosten en zuidoosten ervan.

Tekst gaat verder onder kaart.
Laren Laag

 

Kenmerken en oplossingen Laag Laren

De gebieden in Laag Laren hebben een hoge bebouwingsdichtheid. Het maaiveld lijkt vlak, maar is ‘vals plat’ (water stroomt in noordoostelijke richting) en de grondwaterstand is hoog. Infiltratie van regenwater is door de hoge grondwaterstand in Laag Laren alleen mogelijk in het bovenste deel  de bodem. Verticale boringen met infiltratiefilters vallen hierdoor af als mogelijke oplossing. Infiltratiekratten zijn wel mogelijk, maar deze zijn relatief duur en hebben minder capaciteit dan een boring. Daarom passen we deze oplossing alleen toe op specifieke locaties. Infiltratieriolen zijn een goede oplossing.

Openbare ruimte

We leggen infiltratieriolen aan in een aantal straten waar het afvalwaterriool aan vervanging toe is, waardoor de straat toch al open moet. Al deze infiltratieriolen in Laag Laren verbinden we vervolgens op strategische plekken met elkaar. Daarmee is er voldoende capaciteit om regenwater van zowel de openbare weg als particuliere percelen te verwerken en te transporteren naar de Goyergracht die uitmondt in het Eemmeer. Door de hiervoor genoemde maatregelen kan regenwater van de resterende openbare ruimte inclusief de gebouwen en woningen daar, afgevoerd blijven via het gemengde riool. 

Bij extreme buien kan alsnog de situatie ontstaan dat zowel de infiltratieriolen als de gemengde riolen vol zijn. De openbare ruimte in Laag Laren kan dan gebruikt worden als berging- en transportsysteem. Stoepranden zorgen ervoor dat water op de weg ertussenin blijft en niet naar particulier terrein loopt. Het overtollige water loopt uiteindelijk naar wadi’s in deze gebieden of naar de randen van Laren, waar groene zones zijn.

Particulier terrein

In straten waar een infiltratieriool komt, is het nodig om regenwater van particuliere percelen hier naartoe te brengen. Dat doen we door aan de straatkant van de woningen ondergronds of bovengronds een aansluiting te maken naar de openbare weg. Bijvoorbeeld door vrije uitstroom of via een uitstroomkolk

De woningen die aan straten liggen waar regenwater via het gemengde riool afgevoerd blijft worden, krijgen een ontspanningsput. Die beschermt tegen wateroverlast in de woning bij extreme buien. 

Gebieden Laag Laren

Laag Laren is opgedeeld in meerdere gebieden. In de rechterkolom kunt u klikken op de gebieden die op dit moment actueel zijn. Voor een meer uitgebreide, technische beschrijving kunt u het gebied ook opzoeken in de Uitvoeringsagenda