Hoog Laren

Hoog Laren is het gedeelte van Laren dat hoger dan 6 meter boven N.A.P. ligt. Grofweg is dat het deel ten zuiden en westen van het centrum.

Tekst gaat verder onder kaart.
Laren Hoog

 

Kenmerken en oplossingen Hoog Laren

De gebieden in Hoog Laren kenmerken zich door een lage grondwaterstand en een bodem die water goed doorlaat. Er is geen oppervlaktewater (zoals een sloot of vijver) om regenwater op te lozen. Bij de start van Laren Regenklaar werd veel regenwater, zowel van particulier terrein als van de openbare weg via het gemengde afvalwaterriool afgevoerd. Dat zorgde voor problemen in lagere delen van Laren bij extreme buien.

Daarom onderzochten we meerdere oplossingen. Het vergroten van het gemengde riool is een hele dure oplossing die bovendien voor veel overlast zou zorgen, omdat alle straten dan opengebroken moeten worden, ook in de lagere delen van Laren. Dat geldt in mindere mate ook voor de aanleg van een gescheiden rioolstelsel met onder de straten een afvalwaterriool en voor het regenwater een infiltratieriool (ook wel regenwaterriool genoemd). Daarom kiezen we alleen voor deze oplossing in straten waar het afvalwaterriool aan vervanging toe is en de straat toch al opgebroken moet worden. Op alle andere locaties in Hoog Laren is het afvoeren van regenwater via verticale boringen met infiltratiefilter veruit de beste oplossing.

Openbare ruimte

In de openbare ruimte hoeven we de inrichting van straten en wegen nauwelijks aan te passen. We kunnen namelijk de bestaande afstromingsprofielen gebruiken. Deze profielen bepalen hoe het regenwater stroomt. Afhankelijk van de helling en het wegdek plaatsen we om de 60 tot 100 meter wegvak een verticale boring met infiltratiefilter. De capaciteit van zo’n filter is zo groot dat deze een extreme bui, die eens in de 15 jaar valt, kan verwerken. 

Particulier terrein

Op particulier terrein is bij woningen in Hoog Laren vaak voldoende onverharde groene ruimte aanwezig. Regenwater van het dak van de woning en eventuele bijgebouwen en van terrassen en andere bestrating kan hier naartoe gebracht worden door het vrij uit te laten stromen. Is hiervoor onvoldoende ruimte, dan is het aansluiten van regenpijpen op een verticale boring met infiltratiefilter of een zinkput het meest effectieve alternatief. In een enkel geval kan de regenpijp van particulier terrein aangesloten worden op een verticale boring langs de openbare weg. Maar meestal is de afstand daartussen zo groot dat het goedkoper is om een boring te plaatsen op particulier terrein.

We bekijken per perceel wat de best passende voorzieningen zijn en wat het aantal en de locatie hiervan zouden moeten zijn. Daarbij houden we er rekening mee dat het lozen op de tuin een extra belasting van de infiltratiecapaciteit van die tuin betekent. Als die capaciteit wordt overschreden, stroomt water mogelijk richting de woning en/of de buren, wat niet gewenst is. Soms stroomt water ook naar de openbare weg. Of dat gewenst is hangt ervan af of daar overcapaciteit is. Voor regenwater dat op opritten valt, geldt vaak wel dat het goedkoper is om dit naar de openbare weg te laten stromen, dan hiervoor een aparte boring te plaatsen op particulier terrein.

Gebieden Hoog Laren

Hoog Laren is opgedeeld in meerdere gebieden. In de rechterkolom kunt u klikken op de gebieden die op dit moment actueel zijn. Voor een meer uitgebreide, technische beschrijving kunt u het gebied ook opzoeken in de Uitvoeringsagenda