Centrum

Het projectgebied Centrum ligt in Laag Laren. Naast woningen en winkelpanden bevat het gebied ook een aantal specifiek gebouwen, zoals de Sint Jansbasiliek, het pand van de voormalige Rabobank, basisschool de Binckhorst-St. Jan en de brandweerkazerne. Met uitzondering van de Brink is het gebied is nogal versteend door alle straten, stoepen en parkeergelegenheden. De Brink is van oudsher het laagste punt van het centrum. Er staan hoge bomen en er is een kunstmatige vijver, genaamd de Coeswaerde.

Het projectgebied Centrum ligt lager dan de omringende gebieden en is hierdoor erg kwetsbaar bij hevige regenbuien. Regenwater dat in het projectgebied Centrum valt, blijft binnen dat gebied, omdat het niet via de straten en wegen naar andere delen van Laren kan stromen. Het riool in het centrum heeft een beperkte capaciteit om regenwater af te voeren. Wanneer het riool vol zit, zoals bij een hoosbui, kan het water geen kant op.Hierdoor kan er wateroverlast ontstaan die mogelijk voor schade zorgt. 

kaartcentrum

 

Wat gaan we doen?

In wateroverlast in projectgebied Centrum in de toekomst te voorkomen, nemen we meerdere maatregelen:

Omliggende gebieden

  • In alle omringende gebieden treffen we maatregelen die voorkomen dat regenwater van die gebieden via het riool naar het centrum stroomt. Dat scheelt bij een hoosbui al vele miljoenen liters water in het centrum.

Openbaar terrein

  • We doen kleine aanpassingen aan de straten, zodat regenwater op de juiste manier doorstroomt. Bijvoorbeeld het ophogen of juist verlagen van stoepranden of het aanpassen van verkeersdrempels.
  • We leggen een waterberging op of rondom de Brink aan. Hierin kan overtollig regenwater bij hevige buien tijdelijk opgevangen worden. Zo voorkomen we dat water op straat en rondom woningen en winkelpanden blijft staan.
  • We leggen een kleine waterberging aan onder parkeerplaatsen in de buurt van De Rijt. Eventueel nemen we binnen of nabij de winkelpanden nog enkele aanvullende maatregelen.

Particulier terrein 

  • Onderaan de regenpijp van bijna alle woningen en winkelpanden brengen we een ontspanningsput aan. Deze zorgt ervoor dat er bij hevige regenbuien geen regenwater in de woning of het gebouw omhoog komt. 
  • Bij enkele panden in het centrum zorgen we dat er minder regenwater in het riool terechtkomt door de aanleg van verticale infiltratie. Dit is op enkele plekken mogelijk waar de grondwaterstand lager is. In overleg met de eigenaar(s) koppelen we de regenpijpen van het pand af van het riool. In plaats daarvan stroomt regenwater vrij uit over het perceel of het loopt via een ondergrondse aansluiting naar verticale boringen met infiltratiefilter die we op particulier terrein aanleggen. Per pand bekijken we hoe we dat het beste kunnen doen.
  • Bij een aantal grotere gebouwen in het projectgebied is een maatwerkaanpak nodig.

Planning

Wanneer we de maatregelen in projectgebied Centrum uitvoeren, is te zien in de planning.